• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Національно-патріотичне виховання
/Files/images/DSC_6282.jpg

/Files/images/image-445fdd666b93b89cfb7b80236ec79d36d1aa590d72ea96662eaeea5205ee9c77-V.jpg Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностяхСпрямування дошкільної освіти на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти визначає вимоги до рівня розвитку, вихованості та підготовки дитини 6 (7) років перед вступом до першого класу загальноосвітньої школи. Актуальність Базового компонента дошкільної освіти зумовлена соціальною необхідністю зміни навчально-виховного процесу у дошкільному закладі на особистісно-ціннісний розвиток дитини при організації педагогічного процесу та його узгодження із новим Державним стандартом початкової освіти. Інваріантну складову змісту дошкільної освіти, яка є обов’язковою для дошкільних закладів, систематизовано за певними освітніми лініями відповідно до структури Базового компонента дошкільної освіти. Основою кожної освітньої лінії обрано дитину, її особистісний розвиток, що і є головною метою дошкільної освіти. Невід’ємною складовою дитини, як особистості, є її духовна складова, яка реалізується в дошкільному закладі у процесі духовно-морального виховання.
Проблема духовно-морального виховання особистості на християнських цінностях є надзвичайно актуальною як для батьків і педагогів, так і суспільства в цілому, оскільки у процесі засвоєння християнських моральних цінностей діти навчаються добра, милосердя, доброчинності, відповідальності, співчуття, турботливості. Саме на християнських моральних цінностях ґрунтується європейська цивілізація.
Тема духовного розвитку і виховання молодого покоління є центральною у вітчизняній педагогіці і в працях багатьох відомих педагогів-класиків: Г. Ващенка,
І. Огієнка, С. Русової, К. Ушинського В. Сухомлинського, Я.Коменського , Г. Сковороди та ін., а також в працях сучасних педагогів: А.Богуш, О.Вишневського, В.Жуковського, О.Огирка, Т.Саннікової, І.Сіданіч, Т.Тхоржевської та ін.. Сформульовані К.Ушинським, його послідовником В. Зеньковським та сучасними науковцями принципи духовної педагогіки, які поєднують моральні ідеали та загальнолюдські цінності, пріоритет духовного виховання над інтелектуальним, цілісність особистості, значення душі та духовного виховання є особливо актуальними сьогодні в нашій державі. Потреба віри, духовного самовдосконалення, на переконання К. Ушинського, є вродженою і особливо виразно спостерігається в дітей. Саме тому ці потреби слід розвивати, наповнювати християнським змістом.
У дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється згідно Конституції України, Законів України «Про освіту»,»Про дошкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання.

"Ми твердо переконані , що наша освіта на сьогодні потребує над усе примирення знання і віри , з якого тільки й випливає всяка розумна й успішна діяльність на ниві суспільного прогресу".

К.Ушинський

Історично український народ завжди вирізнявся релігійністю і високою духовністю.
Вочевидь, виховання духовності започатковується з раннього і дошкільного віку в родині та в дошкільному закладі. Це виховання можливо проводить різними засобами та в різних напрямках, бо поняття «духовність» є многозначним та багатозмістовним.
У різних культурних і релігійних традиціях це поняття розуміється по-різному і в залежності від контексту воно наповнюється різним змістом.
У програмах дошкільної освіти «Дитина», «Соняшник», «Українське дошкілля» передбачено формування основ духовності з перших років життя. Серед програмних вимог – сприяння засвоєнню уявлень про духовний ідеал людини, збагаченню власного емоційного досвіду та формуванню певного ставлення до самого себе. Педагоги мають дати уявлення дітям дошкільного віку про те, що народ засуджує негативні вчинки людей, називаючи їх словом “гріх”, вчити дітей поводитися відповідно до норм моралі, давати оцінку власним негативним вчинкам, формувати негативне ставлення до поганих вчинків.
Дитина пізнає, що таке гріх, старається поводитися відповідно до норм християнської моралі. Сучасне виховання має всіляко сприяти збереженню здоров’я дітей, ставати на заваді його погіршенню, викликаному екологічними, генетичними та соціальними причинами. Складовою здорового способу життя є духовно-моральне здоров’я. Реалізація цього аспекту здоров’я передбачає наявність певної життєвої позиції.
Останні наукові дослідження показують, що організм людини – це складна система, кожен з елементів якої пов’язаний з усіма іншими і з довколишнім середовищем. Захворювання розглядається насамперед як процес, що виникає в результаті невідповідного способу життя і внаслідок порушення нормальних взаємин між організмом і довколишнім середовищем. Ці первинні причини більшості захворювань засновані на порушенні людиною етичних і моральних норм поведінки. Чинниками оздоровлення є духовне самовдосконалення, рівновага, краса тіла, душі і духу, любов.
Розвиток моральних якостей людини тісно пов’язаний із розвитком її духовності. Духовний потенціал особистості проявляється через її духовні потреби та цінності (інтелектуальні, моральні, естетичні), емоційну культуру, моральні та естетичні ідеали, світогляд, здатність до творчості. Основні шляхи формування духовності у дошкільному дитинстві лежать у площині соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, художньо-естетичного і етичного розвитку дитини.
Щодо психологічного змісту поняття духовності, то найбільш вдало його окреслює християнська психологія: здатність людини розрізняти й вибирати для себе істинні християнські цінності та керуватися ними в щоденному житті – в діяльності, поведінці, спілкуванні. Християнські цінності – це знання про Бога як першопричину Всесвіту, про походження життя на Землі, про створення людини, про ціль і зміст людського буття, про необхідність духовного відродження через віру в Ісуса Христа. Саме тому формування духовності людини повинно починатися насамперед з формування основ християнського світогляду, який ґрунтується на істині про Бога та сприяє формуванню в неї духовності і моральності, що є незмінною за будь-яких часів.
Відсутність у людини духовності і моральності має негативний вплив на розвиток її особистості, на її духовне здоров’я. Виникає необхідність з ранніх років закласти в душу дитини позитивний християнський зміст не як щось зовнішнє і тимчасове, а як відповідь на власні найглибші запити її духу.
Методологічною основою процесу духовно-морального виховання дошкільників є система наукових підходів, принципів, форм і методів, які допомагають належно реалізувати мету та завдання виховання. Ці наукові підходи, принципи, форми і методи перебувають у тісному діалектичному зв’язку. Так, підходи конкретизуються у принципах, принципи реалізуються у певних формах через відповідні методи.
Провідними підходами побудови програми виступили:
Аксіологічний підхід до духовно-морального виховання дітей дошкільного віку передбачає, що джерелом християнських моральних цінностей є десять Заповідей, дві Заповіді любові, Нагірна проповідь Ісуса Христа, “золоте правило християнської етики”, моральне вчення книг Старого і Нового Заповіту.
Культурологічний та соціокультурний підходи, мають на меті, з одного боку, сприймати дитину як спадкоємця і носія вітчизняної та світової культури, яка має глибоке християнське коріння, а з іншого, – готувати дошкільника до життя.
Особистісний підхід передбачає сприйняття кожного дошкільника як унікальну особистість, творіння Боже.
Діяльнісний підхід має активізувати навчальні зусилля дитини через ігрову, навчальну та комунікативну діяльність, через виконання конкретних практичних завдань тощо.
Комунікативний підхід передбачає організацію комунікативної взаємодії між дитиною та вихователем на основі християнських моральних цінностей.
Системний підхід орієнтує на організацію духовно-морального виховання дошкільників як цілеспрямованої творчої діяльності його суб’єктів: дітей, сім’ї та дошкільного закладу в рамках різних видів роботи.
Компетентнісний підхід передбачає аксіологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші складові результатів духовно-морального виховання дошкільників, що відображають набуття не лише знань, навичок і вмінь, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до себе, батьків, інших людей, оточуючого світу з погляду Біблії.Синергетичний підхід має провідним принципом самоорганізацію, саморозвиток особистості на основі взаємодії дитини з зовнішнім середовищем, що призводить до змін, виникнення нових якостей тощо.
Поряд із дидактичними принципами використовуються педагогічні принципи виховання
– цілеспрямованості виховання;
– зв’язку виховання з життям;
– єдності свідомості та поведінки;
– виховання у праці;
– комплексності
– поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього
– індивідуального підходу до дітей у духовно-моральному вихованні
– системності, послідовності й наступності у вихованні
– єдності педагогічних вимог сім’ї, дитячого садка та громадськості
– народності
– природовідповідності.
– демократизму
– національного самоусвідомлення
Крім загальнодидактичних принципів, у процесі духовно-морального виховання використовуються спеціальні принципи:
Принцип теоцентризму означає, що джерелом духовно-моральних цінностей є Бог. Ці цінності є об’єктивними, вічними й незмінними, переданими людям Богом через Біблію. Боголюдина Ісус Христос виконав і доповнив ці моральні принципи, завдяки чому вони називаються християнськими.
Принцип біблійної основи навчання передбачає основою духовно-морального виховання моральні цінності Біблії, які є спільними для всіх християнських конфесій.
Принцип добровільності полягає у добровільному виборі духовно-морального виховання батьками та дітьми.
Сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення завдань, підбір змісту, методів, засобів і форм виховання. Єдність принципів виховання потребує від педагога вміння використовувати їх у взаємозв’язку з урахуванням конкретних можливостей і умов.
У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань:
створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації дітей дошкільного віку;
ознайомлення дітей із основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;
ознайомлення дошкільників із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі;
формування свідомої та відповідальної особистості дитини на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;
збагачення словника дітей словами, пов’язаними з засадами духовно-морального виховання;
залучення дітей до активної діяльності на основі духовно-моральних цінностей;
забезпечення взаємозв’язку сім’ї і дошкільного навчального закладу в духовно-моральному вихованні дітей.
Сформованість гуманного ставлення до довкілля, працелюбності, морально-вольових якостей (чесності, скромності, відповідальності тощо).
Здатність розуміти іншу людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; вміння поважати людей, допомагати, дбати про них; обирати відповідні ситуації спілкування та спільної діяльності, бути толерантними, справедливо ставитися до людей.
Оволодіння етичними нормами поведінки, вміння пропонувати, надавати й приймати допомогу, внутрішня потреба здійснювати моральні вчинки. Розуміння емоцій та почуттів інших, вміння керувати своїми почуттями у процесі спілкування.
Виховувати повагу до національних та християнських свят, залучати дітей та батьків вихованців до підготовки та участі у святкових заходах до Різдва Христового, Великодня, Дня Святого Миколая, Стрітення, Трійці.Формувати найкращі моральні чесноти притаманні українському народу (воля, гідність, побожність, правдолюбство, пошанування, поважливість, витривалість).Збагачувати словник дитини словами: псалом, Трійця, воля, гідність, побожність, правдолюбство, співучість, поважливість, витривалість, талановитість.
«Книга є на Землі, зовні схожа на інші, та відкривши її, ти збагнеш значно більше.Бо ця книга – “жива”, вчить, як треба нам жити, Її мудрі слова здатні серце змінити». Зі знайомства з нею починається історія духовного життя будь-якої людини. Ця книжка вмістила в себе мудрість духовного розвитку та орієнтири світосприйняття. Оповіді Старого та Нового Заповітів Біблії познайомлять з історією створення світу, навчать розпізнавати добро та зло, а також познайомлять з основами християнської моралі та віри. У частині Старого Заповіту Біблії для дітей дитина почує історію Адама та Єви та їх вигнання з раю, а також дізнається про Каїна та Авеля, Великий Потоп і похід Мойсея. Усе це стане основою знань для кращого розуміння другої частини Біблії – Нового Заповіту. Із нього ваші діти довідаються про народження, життя, смерть та вознесіння Ісуса Христа, Сина Божого. (Святе Письмо, Священне Писання).

/Files/images/photo_2017-11-22_22-26-02.jpg

/Files/images/photo_2017-11-22_22-26-11.jpg

/Files/images/2(1).jpg

Бог – Це наш добрий Бог-Отець,

Всього всесвіту Творець.

Бог – це є найкращий вчений,

Бог створив світ нескінченний.

Світ переповнений доказами що Бог існує і що він піклується про людей. Любов невловима. Вона нефізичний об’єкт, це почуття.

«У житті якщо ти станеш Богу довіряти,

Буде Він, як вірний друг, тобі допомагати.

Треба тільки своє серце перед Ним відкрити

І в своє життя Ісуса щиро запросити».

/Files/images/ukrana/DSC_6384.jpg

13 травня 2016 року вихованці дошкільного закладу прийняли участь у святі нашого міста до Дня матері . Виступ дітей проходив під акомпонемент пісні "Ми молимося за тебе, Україно!"

/Files/images/anmats/flag-ukrainy-animatsionnaya-kartinka-0018.gif

/Files/images/image-2337a4e671e4a0765a0ff704d574c430c89eb9dbed57ca67ef4676161ef11509-V.jpg

/Files/images/image-204db94160186ae311daa04eef2470ab8fdadcb94065700bd750c87425c8b704-V.jpg

/Files/images/20141201_120915.jpg

Любов до Батьківщини народжується з інтересу до найближчого довкілля, з милування красою рідного міста і краю.

/Files/images/IMG_20200117_110917.jpg

/Files/images/IMG_20200117_112736.jpg

/Files/images/DSC_6288.jpg

/Files/images/DSC_6339.jpg

/Files/images/DSC_6344.jpg

/Files/images/DSCN6269.JPG

/Files/images/DSCN6274.JPG

/Files/images/20150825_101923.jpg

/Files/images/20141201_120734.jpg

/Files/images/20141201_120647.jpg

Вкладення: https://youtu.be/_rDlAWQkIJA

Тіна Кароль " Україна - це ти"

Кiлькiсть переглядiв: 847

Коментарi